Home Logo

Kirkens historie

Kirkens historie

Skrevet og redigeret af Jørn Sjøholm og Christen Mærsk

Fra omkring 1960 fik højere levestandard og længere ferier mange danskere til at drage udenlands. Det var i de år, hvor Simon Spies og præsten Eilif Krogager udviklede store rejseimperier – baseret på relativt billige rejsemål i Europa – og som en følge deraf bosatte flere og flere danskere sig de følgende årtier på Costa del Sol.

Dansk Kirke i Udlandets formand, pastor Jens Møller, kom på besøg i begyndelsen af 1975. Den 15. februar holdt han en gudstjeneste i Skandinaviska Turistkyrkan i Los Boliches (Fuengirola). Senere på året kom pastor Erik Overgaard en enkelt uge, men dermed var Dansk Kirke i Udlandets besøgstjeneste indledt. I 1976 og 1977 var der præstebesøg to gange årligt, den ene gang pastor Erik Overgaard og den anden gang pastor Poul Berg. I 1978 og 1979 var de besøgende præster DKU`s generalsekretær Egon Christiansen og Erik Overgaard., og i december måned 1979 ankom pastor emeritus Jens Mikkelsen. Så skete der for alvor noget. Den 15. december 1979 havde Jens Mikkelsen et møde med bl.a. Hans Skouby og Niels Kemp, og i begyndelsen af 1980 oprettede Jens Mikkelsen det første ”Menighedsråd”. Helt lovligt var dette ikke, da den danske kirke endnu ikke var stiftet formelt. Det blev den først ved den stiftende generalforsamling i Turistkyrkan lørdag den 11. april 1981 (herefter benævnt som kirkens ”fødselsdato”), hvor man valgte et Menighedsråd, der kom til at bestå af Niels Kemp (formand), Louis Jensen (næstfomand), Harry Nielsen (sekretær), Ernst Pilgaard (kasserer), Marie Louise Hansen og Helmer Rasmussen.

I september 1982 vedtog Dansk Kirke i Udlandet, at menigheden i ”Den danske kirke vest for Málaga” skulle tildeles en helårspræst. Det blev pastor Kjell Kristensen, der blev indsat lørdag den 15. januar 1983. Fra og med december 1983 blev kirkens faste gudstjenester henlagt til lørdag eftermiddag i det økumeniske center Lux Mundi i Fuengirola. Her forblev man til 2001.

Menigheden fik ny præst – pastor Andreas Kristensen – i september 1986. Præsteskiftet forudsatte køb af en bolig til præsten, og denne kom – med økonomisk bistand fra Dansk Kirke i Udlandet – til at ligge i Calle Maestra Aspiazu i Fuengirola. Andreas Kristensen begyndte allerede i 1987, hvor man i øvrigt fik besøg fra Danmark af kirkeminister Mette Madsen, embedsmænd fra Kirkeministeriet samt generalsekretær i DKU Egon Christiansen, at tale om behovet for ”kirke i eget hus”, men kirkens økonomi umuliggjorde tanken.

Kirken fejrede sin 10-års fødselsdag den 11. april 1991. På det tidspunkt var Karin Brandt formand for Menighedsrådet. Blandt gæsterne ved festgudstjenesten i Lux Mundi og en efterfølgende fødselsdagsfest på Restaurante El Bote i Los Boliches var 25 medlemmer af DKU i Danmark, heriblandt DKU’s præsident, biskop Olav C. Lindegaard, landssekretær Poul Fabricius og menighedsrådsformand Mogens De-vantier, repræsenterende den danske menighed øst for Málaga. Kirken var allerede i 1985 blevet registreret som kirke i det spanske Justitsministerium og i 1993 optaget i ”Agrupación Evangelica” under F.E.R.E.D.E., organisationen for udenlandske kirkesamfund i Spanien.

Pastor Andreas Kristensen tog sin afsked i 1992, og den 3. oktober 1992 afholdtes indsættelsesgudstjeneste for den nye præst Jørn Sjøholm, der var ankommet med sin kone Kirsten. Ved årsmødet i marts 1993, hvor pastor Emilie Esbjørn, bestyrelsesmedlem af DKU, var til stede, nævnes efter flere års tavshed igen ønsket om kirke i eget hus, og Esbjørn lovede DKU’s støtte ”med råd og dåd”. Årsmødet endte med et mandat til Jørgen Poder, der på dette tidspunkt var formand for Menighedsrådet, og til pastor Sjøholm om at gå videre med kirkeplanerne. Menigheden var dog delt i en positiv gruppe, der ønskede en kirke, og skeptikere der mente, det ville blive for dyrt. Spørgsmålet hvor en eventuel kirke skulle placeres, blev også kimen til uenighed.

Første gang navnet ”Margrethekirken” figurerede, var på en dagsorden for et menighedsrådsmøde den 12. maj 1994. I løbet af 1994/95 løstes problemet med Margrethekirkens kommende beliggenhed i og med at man tog imod et tilbud fra Rådhuset i Mijas, der havde en disponibel grund liggende ”i udkanten af Fuengirola”, men i Mijas kommune. Grunden havde været ejet af en nu afdød person, som i sit testamente stillede grunden til rådighed for et kristent kirkesamfund. Med Rådhusets beslutning om at overdrage grunden til Margrethekirken ”for en periode på 99 år” tilgodeså man det relativt store antal danskere, der havde slået sig ned på Kysten. Men der er ingen tvivl om, at den danske leder af Udlændingekontoret på Rådhuset i Mijas, Anette Skou, var en varm fortaler for ideen! ”Gavebrevet” blev overdraget Margrethekirken ved en højtidelighed i det danske indkøbscenter ”Centro Idea”, også beliggende i Mijas kommune, den 5. juni 1995 af borgmesteren Antonio Maldonado og i nærvær af den danske ambassadør i Madrid John Bernhard. og et samlet Menighedsråd, hvor Tove Jensen var konstitueret formand.. Ved denne lejlighed påbegyndtes indsamlingen af midler til den kommende kirke. Hofmarskallatet meddelte senere, at der ”intet ville være til hindring for at kalde den kommende kirke Margrethekirken”, og Dronning Margrethe og Prins Henrik’s Fond gav da også et økonomisk bidrag til kirkens opførelse.

De første skitser og budgetoverslag for en kommende ”Margrethekirke” blev drøftet ved et møde i Lux Mundi november 1995. Også her deltes vandene, idet stort set halvdelen af de mange deltagere var bekymrede ved udsigten til byggeomkostninger og forventede endnu højere medlemskontingenter (som på det tidspunkt androg 3.500 Pesetas om året). Forsamlingen gav dog Menighedsrådet til opgave at fortsætte planlægningen og samarbejdet med en af Rådhusets arkitekter, jugoslaven Slatko Trenk. Langt senere blev den ”autoriserede” arkitekt Alberto Lerner involveret i byggeriet.

Efter årsmødet februar 1996 bestod Menighedsrådet af Tove Jensen, formand, Aase Rottbøll, næstformand, Ernst Pilgaard, kasserer, Grete Lück, sekretær, Ib Heiberg, Hans Evers og det ”fødte” medlem pastor Jørn Sjøholm. En af rådets første opgaver var nedsættelse af et byggeudvalg. Da Tove Jensen senere på året trak sig tilbage som formand for Menighedsrådet, blev hun efterfulgt af Aase Rottbøll, som viste sig i stand til at samle parterne og ad åre gennemføre byggeprojektet. Byggeudvalget kom til at bestå af Knud Reimars (formand), Allan Thomsen, Grete Lück og Egon Villadsen.

Samtidig med det omfattende forarbejde i forbindelse med byggeriet fortsatte det daglige arbejde i kirken. Der var ugentlige gudstjenester, fra november 1997 med en ældre engelsk pianist Sid Wright som fast ”organist”. Der var høstgudstjeneste hvert efterår, jule- og påskegudstjenester, også på Montebelloinstitutionen. Ofte var der julegudstjenester i Barcelona og Madrid. Der var foredragsaftener, ”efter-middagscafé” hver onsdag hos kassererens hustru Jytte Pilgaard, basarer, ”Syng julen ind”-arrangementer, sangaftener og busture til omegnen. Desværre var der nu og da dødsfald i Menigheden, men heldigvis også bryllupper og barnedåb. Der var også konfirmationsforberedelse. Og ikke bare for de unge. Jørn Sjøholm gik på et tidspunkt i gang med en ”konfirmationsforberedelse” for voksne, som ved en guds-tjeneste (dog først i år 2000) bekræftede deres kristne tro og tilknytning til den danske folkekirke. Denne begivenhed vakte opsigt i Danmark, og DKU bragte en omtale af den i sit medlemsblad.

Det gik dog trægt med indsamlingen af midler. Ved indgangen til 1998 var der givet tilsagn om kun ca. 5 millioner Pesetas fra lokale privatpersoner, og fonde og virksomheder i Danmark havde givet løfte om yderligere 12 millioner. Men byggeomkostningerne skønnedes at overstige 30 millioner, og enkelte medlemmer af Menigheden foreslog igen at opgive projektet. Årsmødet februar 1998 blev imidlertid et positivt vendepunkt, da 85 % af de fremmødte stemte for det af Menighedsrådet fremsatte forslag til kirkebygning. Ved årets udgang havde kirken 436 medlemmer.

Efteråret 1998 vedtog Menighedsrådet et forslag fra et af kirkens medlemmer, Christen Mærsk, om øget presseomtale i de lokale månedsblade ved hjælp af mere spektakulære arrangementer. Og da man nu var så langt fremme med tegningerne til kirken og havde tilsagn om nødvendige byggetilladelser, så man kunne begynde gravearbejdet, påtog den pågældende sig at organisere en omfattende ”Margretheuge”, der fandt sted i dagene 13/2 – 20/2 1999. Gaden foran byggegrunden blev døbt ”Avenida de Dinamarca”, og Mijas’ byorkester spillede på en opstillet tribune, da borgmesteren Agostin Moreno, ambassadør, vicepræsident i DKU Vilhelm Ulrichsen (der havde været Danmarks hjælpsomme ambassadør i Madrid, da Den danske Kirke vest for Málaga i sin tid blev etableret) og Menighedsrådets formand Aase Rottbøll tog de første spadestik. Derefter fik publikum – flere hundrede fremmødte – lov til mod erlæggelse af 1.000 Pesetas at tage et spadestik! Der blev solgt danske pølser og brød, og til slut blev der danset flamenco på tribunen. På Mijas’ Rådhus.var i Margretheugen udstillet en af Dronning Margrethe designet bispekåbe, udlånt af biskoppen i Viborg, forskellige særtryk (plakater) af dronningens malerier, julemærker og juleskeer m.m. Også det store, 3-fløjede altertavlemaleri ”Fader Vor”, skænket af den dansk/franske maler Pierre Auzias, var udstillet på Rådhuset, hvor operasangeren Elisabeth Meyer-Topsøe gav en af sine i alt 3 koncerter til fordel for Margrethekirken.

Det okonomiske resultat af Margretheugen blev – inkl. salg af lodsedler – 2,7 millioner Pesetas. Forhåndsomtalen i Kirkebladet, i de danske månedsblade på Costa del Sol og efterfølgende reportager i de lokale radiostationer, var omfattende og bidrog i høj grad til at skabe opmærksomhed om bygningen af den kommende kirke. Også dagbladene i Danmark begyndte at omtale Margrethekirken på Costa del Sol. I årets løb steg antallet af betalende medlemmer af kirken til 515. I november 1999 tog Christen Mærsk i øvrigt initiativet til – sammen med konsul Knud Kirstein og advokat Fritz Videbech – at stifte Foreningen Margrethekirkens Venner. Denne kom senere til at stå for en række store og velbesøgte arrangementer, som satte foreningen i stand til at yde tilskud til Margrethekirkens virke ved at skænke effekter, som Menighedsrådet ønskede sig.

Byggeriet af kirken blev noget forsinket af en uventet, men nødvendig pilotering af grunden i 2000, men skred ellers langsomt og sikkert frem, så man kunne afholde den sidste gudstjeneste i Lux Mundi den 27/10 2001 – samtidig med indvielsen af en Dannebrogsfane, skænket af ”Danmarkssamfundet” i Danmark.

Margrethekirken kom i alt til at koste ca. 3 millioner danske kroner, betalt fuldt ud af de indsamlede midler og blev indviet den 4. november 2001. Til stede var – foruden biskop Søren Lodberg Hvas – ikke mindre end 10 præster i ornat, heraf en enkelt kvindelig præst samt den nyudnævnte ambassadør i Madrid Christopher Bo Bramsen. Ved festgudstjenesten prædikede DKU’s formand, domprovst Jens Arendt fra Roskilde Domkirke. I ugens løb var der morgenandagt, café-åbent, foredrag af altertavlemaleren Pierre Auzias og koncert med mezzosopranen Eva Trudsøe. I anledning af indvielsen modtog kirken en lang række gaver, blandt andet et elektronisk Roland orgel, 110 stole til kirkerummet, et sæt lamper til kirkens hovedindgang, et smukt kirkeskib, flere lysestager, en ”lysglobe” og malerier.

Pastor Jørn Sjøholm, der havde arbejdet så målbevidst for etablering af ”kirke i eget hus” siden 1992, tog sin afsked sommeren 2002 og blev hyldet fortjent ved en storslået aftenfest, som mange af Menighedens medlemmer deltog i. Ved årsmødet samme år – i februar 2002 – havde formanden for Menighedsrådet, Aase Rottbøll, kunnet udnævne Hans Evers, der havde været medlem af Menighedsrådet i over 15 år og fungeret som både næstformand og kordegn, til kirkens første æresmedlem. .

Jørn Sjøholm efterfulgtes af pastor Karsten Erbs (fra Sct. Mortens kirke i Randers), der blev indsat af generalsekretæren i DKU, Egon Christiansen, den 15/9 2002. Med den nye kirke med god plads i selve kirkerummet og plads til yderligere ca. 100 stole i den tilstødende salon, med gode køkken- og barfaciliteter var mulighederne nu til stede for langt flere aktiviteter, som den nye præst og hans kone Jette involverede sig i med ildhu. Mange filmaftener, sangaftener, koncerter, foredrag og højskoledage fulgte de efterfølgende år. Men det mest glædelige var, at langt flere medlemmer af menigheden deltog i de ugentlige gudstjenester, søm nu fandt sted søndag formiddag kl. 11.

I februar 2003 fik Margrethekirken besøg af den danske kirkeminister Tove Fergo med embedsmænd fra kirkeministeriet og af ambassadør Christopher Bo Bramsen. Samme måned og ligeledes de efterfølgende 4-5 år arrangerede Danske Bank International en golfturnering på Lauro Golf til fordel for Margrethekirkens Venner, som november 2003 kunne indbyde til en koncert med operasangeren Nina Pavlovski og pianisten Christen Stubbe Teglbjærg. Ved udgangen af 2003 blev DKU, Danske Kirker i Udlandet, i øvrigt slået sammen med de danske Sømandskirker under navnet DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker.

Ved årsmødet i februar 2004 blev kirkens mangeårige kasserer Ernst Pilgaard og dennes aktive hustru Jytte, i hvis hjem der i mange år havde fundet ugentlige ”eftermiddagscaféer” sted, også udnævnt til æresmedlemmer af kirken. Ved samme lejlighed trak formanden for Menighedsrådet gennem de sidste betydningsfulde og travle 8 år, Aase Rottbøll, sig tilbage, men lovede at fortsætte endnu et år eller to. Som ny formand valgtes den hidtidige næstformand Ebbe Juul-Hansen. I april samme år arrangerede Margrethekirkens Venner teaterforestillinger med de kongelige skuespillere Karin Rørbech, Søren Elung Jensen og Christian Steffensen, hvor man opførte såvel Kaj Munk enaktere som H.C. Andersen ”At rejse er at leve” cabaret. Og i slutningen af september gav Christopher Bo Bramsen og ”hans musikalske Venner” en afskedskoncert – han skulle nu forlade posten som ambassadør i Madrid for at blive protokolchef i Udenrigsministeriet i København – hvor han på vegne af Dronning Margrethe II tildelte 3 personer, som i høj grad havde medvirket til opførelsen af Margrethekirken, Ridderkorset af Dannebrogordenen: pastor Jørn Sjøholm, Aase Rottbøll og Christen Mærsk.

År 2005 blev først og fremmest fejret som 200-året for H.C.Andersens fødsel, og det skete også i Málaga, hvor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte i juni måned afslørede en H.C.Andersen statue. Formanden for H.C.Andersen Komitéen, Jens M. Jensen, som samtidig var næstformand i Margrethekirkens Venner, bistod med at arrangere en festgudstjeneste i den nymalede Margrethekirke 15. juni, der blev overværet af Prinsesse Benedikte, den nye ambassadør i Madrid, Niels Pultz, formanden for Isabellafonden, ambassadør, protokolchef Christopher Bo Bramsen, formanden for Danes Worldwide, Peter Heering, konsul Mona Davidsen og mange, mange flere. Ved gudstjenesten, hvor pastor Erbs’ vidunderlige prædiken var bygget over det udødelige eventyr om Tommelise, blev sunget sange og salmer af H.C.Andersen. Et til formålet oprettet kor bidrog smukt til arrangementet, der afsluttedes med en reception.

En udførlig opremsning af navnene på de mange medlemmer af de forskellige Menighedsråd, som i tidens løb påtog sig mange tidskrævende opgaver, af det store antal frivillige hjælpere specielt i køkkenet, af det totale antal medlemmer af kirken, de økonomiske årsresultater og de mange store arrangementer, som fandt sted i Margrethekirken de efterfølgende år herunder afsløringen af maleren Pierre Auzias’ smukke glasmalede vinduer efteråret 2005 (de kan ses andetsted på hjemmesiden) – vil føre alt for vidt. Nævnes skal det dog, at vi i april 2006 fejrede kirkens 25-års jubilæum med deltagelse af kirkeminister Berthel Haarder, biskop Erik Norman Svendsen, ambassadør Niels Pultz og Margit Pedersen, generalsekretær i DSUK. I februar 2007 indviede vi Augustinus Fondens nye orgelgave. Hele tiden sker der meget i kirken, men det må søges i Kirkebladet og i årsberetningerne fra Margrethekirken og Margrethekirkens Venner. Her skal blot nævnes, at Aase Rottbøll trak sig ud af Menighedsrådet ved årsmødet 2006 og samtidigt af Menighedsrådets formand Ebbe Juul-Hansen blev udnævnt til kirkens 4. æresmedlem. Endvidere at modtagne gaver og arv sommeren 2006 muliggjorde en tiltrængt udvidelse af kirkens ”kontorlokaler”, forbedringer i køkkenet samt yderligere flisebelægning af terrassen.

I 2007 lykkedes det pastor Erbs at skaffe en dygtig organist, canadieren Richard Bartrum, som var villig til at spille på det nye orgel ved de velbesøgte, ugentlige gudstjenester, som herefter har fået tilføjet en ny dimension med vidunderlige klassiske præ- og postludier.

Da Christen Mærsk trak sig som formand for Margrethekirkens Venner i 2007, overtog Aase Rottbøll hans job, og han blev efterfølgende – ved kirkens årsmøde 2008 – som tak for sin indsats i en 10-12 årig periode – udnævnt til Margrethekirkens 5. æresmedlem.